Gazetka szkolna- „Pod lupą”- wydanie specjalne.

W naszej szkole ukazało się wydanie specjalne Gazetki szkolnej  – ” Pod lupą”. Wydanie to zostało poświęcone św. Janowi Pawłowi II.  W  redagowaniu przygotowaniu i zbieraniu materiałów, pomagali uczniowie   Koła Dziennikarskiego.  W gazetce przedstawiono najważniejsze informacje o Janie Pawle II i Jego  drodze  do świętości. Uczniowie zmierzyli się z krzyżówkami rebusami i wieloma zagadkami umieszczonymi w tym wydaniu. Po wypełnieniu kuponów konkursowych odbyło się losowanie nagród za prawidłowe rozwiązania.

Zarządzenie Nr 21/2020

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Bartoszycach

z dnia 12.11.2020r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w oddziale przedszkolnym ze względu na sytuację epidemiologiczną

Na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bartoszycach.

zarządzam, co następuje: 

§ 1.

 1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w oddziale przedszkolnym  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Bartoszycach w okresie od 12.11.2020r. do dnia 16.11.2020r ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną,która może zagrażać  zdrowiu dzieci.
 2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania dydaktyczno- wychowawcze i opiekuńcze  w oddziale przedszkolnym są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. Poz. 493).

§2

Zobowiązuję wszystkich pracowników pedagogicznych szkoły do zapoznania się Zarządzeniem poprzez dziennik elektroniczny   wraz   z informacja zwrotną w brzmieniu: „oświadczam, że zapoznałem/am się z zarządzeniem Dyrektora Szkoły nr /2020 d//t szczegółowych rozwiązań procesu nauczania w   związku ze zdalnym nauczaniem w roku szkolnym 2020/21”.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Bartoszycach.

ZARZĄDZENIE NR 20/2020

z dnia 09 listopada 2020 roku Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Bartoszycach

w sprawie szczegółowych rozwiązań procesu nauczania w  związku ze zdalnym nauczaniem w roku szkolnym 2020/21

Na podstawie: rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r.  w sprawie szczególnych rozwiązań  w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Dz.U. z dnia 14 sierpnia 2020 poz.493)

zarządza się co następuje:

§1

 1. uczniowie i nauczyciele mają dostęp do infrastruktury informatycznej, oprogramowania i internetu umożliwiających interakcję między uczniami a nauczycielami prowadzącymi zajęcia poprzez Platformę Microsoft Teams oraz Platformę Edukacyjną Asseco,
 2. nauczyciele wykorzystują technologie informacyjno-komunikacyjne do realizacji zajęć – podstawowe to: Platforma Microsoft Teams,  Platforma Edukacyjna Asseco, mogą też być w razie trudności komunikacyjnych – telefon, Messenger,
 3. nauczyciele z uczniami  w ramach zasad bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach on-line  w odniesieniu do ustalonych technologii łączą się zdalnie poprzez Platformę Microsoft Teams za pomocą wprowadzonych loginów i zespołów pracy,
 4. ustalam, we współpracy z nauczycielami, źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, z których uczniowie mogą korzystać: podręczniki, ćwiczenia, w tym materiały w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać (rekomendowane  przez MEN): www.epodręczniki.pl, Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych, wydawnictw edukacyjnych z których korzystają nauczyciele oraz  innych materiałów udostępnianych indywidualnie przez nauczycieli,
 5. ustalam zestawy programów wychowania przedszkolnego i szkolnego zestawu programów nauczania według zatwierdzonych dotychczas na rok szkolny 2020/21,
 6. Program wychowawczo- profilaktyczny modyfikowany będzie na bieżąco w trakcie roku szkolnego w porozumieniu z radą pedagogiczną i radą rodziców,
 7. ustalam tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas poprzez realizację  podstawy programowej w oparciu  o własne rozkłady  materiałów  poszczególnych nauczycieli, uwzględniając: 
   • równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
   • zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,
   • możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,
   • łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia (np. z wykorzystaniem podręczników, ćwiczeń oraz innych pomocy dydaktycznych),
   • ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć;
   • konieczność zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego ze specyfiki realizowanych zajęć;
 8. sposób potwierdzania uczestnictwa uczniów na zajęciach odbywa się na bieżąco podczas zajęć na początku lekcji  oraz w dowolnym momencie w trakcie lekcji. Jeżeli uczeń nie może się połączyć z Platformą Microsoft Teams  na bieżąco zgłasza to  nauczycielowi  poprzez dziennik elektroniczny. Ostatnie 15 minut lekcji to czas na skontaktowanie się ucznia z nauczycielem celem usprawiedliwienia i uzupełnienia braków z lekcji;

  Termin usprawiedliwiania nieobecności uczniów przez Rodziców na zajęciach edukacyjnych – 7 dni.

 9. zapewniam każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia-zdalnie poprzez wybrany w pkt.2 komunikator. Nauczyciel indywidualnie  z własnej inicjatywy lub na prośbę rodzica i ucznia   przekazuje im informację o formie i terminach tych konsultacji
  1. w okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych umożliwiam uczniom klas ósmych konsultacje z nauczycielami przedmiotów egzaminacyjnych indywidualnie lub do 5 osób. Terminy tych konsultacji ustala nauczyciel uczący przedmiotu egzaminacyjnego w porozumieniu z dyrektorem;
  2. w okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych umożliwiam przeprowadzenie olimpiad, konkursów na terenie szkoły;
 10. ustalam sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy   i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach na podstawie zmodyfikowanych przez nauczycieli  przedmiotowych zasad  oceniania poszczególnych przedmiotów i zachowania  na  czas  zdalnego nauczania, którego treść stanowi załącznik nr  1  do zarządzenia;
 11. ustalam warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny, o których mowa w rozdziale 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327), a także warunki i sposób zaliczania zajęć realizowanych w formach pozaszkolnych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 12. koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami lub rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci i uczniów, w tym dzieci i uczniów objętych kształceniem specjalnym, pomocą psychologiczno- pedagogiczną.

§2

Zobowiązuję wszystkich pracowników pedagogicznych szkoły do zapoznania się Zarządzeniem poprzez dziennik elektroniczny  wraz  z informacja zwrotną w brzmieniu: „oświadczam, że zapoznałem/am się z zarządzeniem Dyrektora Szkoły nr /2020 d//t szczegółowych rozwiązań procesu nauczania w  związku ze zdalnym nauczaniem w roku szkolnym 2020/21”.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega ogłoszeniu w Księdze Zarządzeń i na stronie internetowej szkoły.

 

Dyrektor: Urszula Krajewska

NASZE ZWYCIĘSTWO!

W piątek 25 września w SP nr 7 w Bartoszycach odbyły się mistrzostwa powiatu w piłce nożnej szkół podstawowych w kategorii chłopców z roczników 2006 i młodszych.

W turnieju zagrały drużyny z pięciu szkół podstawowych. Walczyły one o awans do dalszej rundy mistrzostw województwa Szkolnego Związku Sportowego. Na eliminacje rejonowe kwalifikowały się dwa najlepsze zespoły.

Bartoszycki turniej wygrali uczniowie z SP nr 4.

Skład zwycięskiego zespołu: Jakub Iwanicki, Miłosz Buśko, Marcel Bulejak, Krystian Błogosławski, Karol Zembrzuski, Sebastian Tarasewicz, Oliwier Tyszecki, Cyprian Tyszecki, opiekunem był Sebastian Krawczyk.

DZIEŃ CHŁOPAKA W NASZEJ SZKOLE!

Dzisiejszy dzień w naszej szkole był bardzo wesoły. Chłopcy odczuli, że dzisiaj jest ich święto. W klasie I dziewczynki obdarowały chłopców własnoręcznie wykonanymi koronami oraz wręczyły prezenty. Chłopcy w klasie II wspólnie z dziewczynkami uczestniczyli w zabawach zaproponowanych przez nich, typu: Kalambury, Zgadnij kim jestem? Uczniowie klasy III a wybrali się do pobliskiej pizzerii, i tam wspólnie świętowali Dzień Chłopaka. Uczniowie klasy III b obchodzili to święto w klasie biorąc udział w grach i zabawach. Dziewczynki zaśpiewały chłopakom „Sto lat” i wręczyły upominki. Ponadto w każdej klasie odbył się konkurs na „Dżentelmena klasy”. Zwycięzca tego konkursu otrzymał drobny upominek.

ŚLUBOWANIE KLASY PIERWSZEJ

Ślubowanie to ważny moment w życiu każdego ucznia klasy pierwszej. Zwykle odbywa się w obecności całej społeczności szkolnej, rodziców oraz zaproszonych gości. Niestety w tym roku szkolnym zmieniliśmy formę uroczystości, która mimo braku widowni była ogromnym przeżyciem dla pierwszoklasistów. Po występie artystycznym, uroczystym ślubowaniu oraz pasowaniu przez dyrektor – p. Urszulę Krajewską uczniowie klasy pierwszej otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz mnóstwo prezentów od rodziców i uczniów naszej szkoły. Od tej chwili uczniowie klasy pierwszej są pełnoprawnymi uczniami SP4 w Bartoszycach.

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

1 września 2020 roku rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Dzień ten, podobnie jak we wszystkich polskich szkołach, wyglądał zupełnie inaczej niż zwykle. Pomimo pandemii wychowawcy klas postarali się, aby rozpoczęcie roku było uroczyste. Zorganizowali spotkania w swoich klasach. Każdą klasę odwiedziła i powitała dyrektor- p. Urszula Krajewska.

Dzień ten był również uroczysty dla uczniów klasy pierwszej. Aby w uroczystości mogli uczestniczyć rodzice przyszłych pierwszoklasistów, zorganizowano ją w sali gimnastycznej według zalecanych obostrzeń. Postarano się, aby uroczystość miała doniosły charakter: był sztandar i hymn.

Procedury zapewniania bezpieczeństwa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w związku z wystąpieniem COVID-19

Na podstawie wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w szkole i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w Szkole Podstawowej nr 4 obowiązują specjalne procedury zapewniania bezpieczeństwa.

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W PRZEDSZKOLU

Komunikat dotyczący pełnienia dyżurów przedszkoli w okresie wakacji 2020

Komunikat dotyczący pełnienia dyżurów przedszkoli w okresie wakacji 2020

Dzień Dziecka : )

W ten szczególny dzień życzymy wam aby wasze dzieciństwo było jak najlepsze i aby trwało jak najdłużej!

Kochani uczniowie !

Wszystkim dzieciom, tym małym,średnim i dużym z okazji Dnia dziecka życzymy wszystkiego dobrego, samych radosnych chwil, kolorowych dni pełnych słońca , radości i uśmiechu, dziecięcej wiary w rzeczy niemożliwe.Niech każdy dzień będzie dla was fascynującą przygodą pełną inspirujących wydarzeń.

Dyrekcja,nauczyciele,pracownicy Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 1.

 

Load more

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki. Więcej info.

Aby zablokować pliki cookies lub uniemożliwić tylko niektóre funkcje, należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. W Google Chrome Należy kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia » Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji Prywatność trzeba kliknąć w przycisk Ustawienia treści. Mozilla Firefox Poprzez menu przeglądarki, należy wybrać kolejno: Narzędzia » Opcje » Prywatność. Następnie wystarczy uaktywnić pole Program Firefox: będzie używał ustawień użytkownika. Internet Explorer Narzędzia » Opcje Internetowe » Prywatność. Suwakiem ustawiamy poziom prywatności. Opera Z menu przeglądarki: Ustawienia » Prywatność i bezpieczeństwo » sekcja Ciasteczka.

Zamknij